คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาเซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ต่างๆรวมทั้งในคนการรักษาดุลยภาพของกรด-เบสอุณหภูมิในร่างกายคนการป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกายความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการสังเกตการวิเคราะห์การอธิบายการอภิปรายและสรุป

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆเฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น